VÂNZARE MOBILE

Vânzarea la licitație este publică. Poate participa la licitație orice persoană care, cel mai târziu până la începerea vânzării la licitație publică a consemnat la dispoziția executorului judecătoresc cel puțin 10 % din prețul de începere al licitației pentru bunurile pe care intenționează să le cumpere.

Debitorul sau altă persoană interesată va putea solicita încetarea sau suspendarea urmăririi numai consemnând valoarea ce i se cere, la dispoziția organului de executare. În acest caz se va depune la executorul judecătoresc pe lângă recipisa de consemnare și copie de pe cererea de suspendare sau încetare a executării depusă la instanța competentă. Urmărirea se va opri în tot sau în parte până la soluționarea cererii.

Prețul de la care începe licitația este cel prevăzut în publicațiile sau anunțurile de vânzare. Bunul se adjudecă celui care, după trei strigări succesive, făcute la intervale de timp care să permită opțiuni și supralicitări, oferă prețul cel mai mare, chiar și atunci când, în lipsă de alți concurenți, acesta a fost singurul ofertant. Dacă nu se obține prețul de începere al licitației, la același termen, bunul va fi vândut la prețul cel mai mare oferit, sub rezerva ca acesta să nu fie derizoriu. Creditorii nu pot adjudeca bunurile oferite spre vânzare la un preț mai mic de 75 % din prețul de începere al licitației.

Adjudecatarul este obligat să depună de îndată întregul preț, în numerar ori cu ordin de plată sau orice alt instrument legal de plată. La cererea adjudecatarului, încuviințată de executor, prețul se va depune în cel mult 5 zile. Dacă prețul nu se depune, se va relua licitația sau altă modalitate de valorificare a bunului, primul adjudecatar fiind răspunzător atât de scăderea prețului cât și de cheltuielile făcute pentru aceasta. Sumele se vor stabili de către executorul judecătoresc prin proces-verbal care constituie titlu executoriu și se vor reține cu precădere din cauțiune.

Când adjudecatar este însuși creditorul urmăritor iar la urmărire nu participă alți creditori, sau aceștia au un rang de preferință inferior creditorului adjudecatar, el va putea depune în contul prețului creanța sa, în tot sau în parte.

După închiderea licitației, executorul judecătoresc va elibera fiecărui adjudecatar o dovadă care constituie titlu de proprietate asupra bunurilor vândute. Predarea bunului se va face după achitarea integrală a prețului, până la predare adjudecatarul suportând riscul pieirii bunului adjudecat.

 


Listă licitații


Vânzare imobile


Vânzare mobile


Plata cauțiunii
    © 2023 BEJ Divoiu Maria - Ploiești.  Toate drepturile rezervate  -  Politica generală GDPR  -  Adrese utile  |  Harta site  |  Quality IT Services